Política de privacitat i de protecció
de dades de caràcter personal

A. Informació a l’usuari/

Els usuaris del lloc web estan informats sobre la política relativa al tractament i la protecció de les dades personals dels usuaris i clients.

Biot Foundation és responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i de la informació que aquestes dades seran tractades d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

D’acord amb aquesta informació, l’Usuari garanteix l’exercici del seu dret a accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se a les dades de què estigui afectat enviant una comunicació per escrit a la següent adreça de correu electrònic: contacto@biot-foundation.org. El titular de les dades és informat i consenteix, en el seu cas, la comunicació i el tractament de les seves dades personals en les condicions de seguretat i secret professional, durant el període de temps necessari per a la finalitat per a la qual es recullen. , processats i transferits, i en les condicions que es descriuen a continuació.

B. Processament de la informació/

Segons la disposició del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, en relació amb la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i que deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), l’usuari ha de proporcionar informació específica i precisa sobre el responsable del tractament i els usos i finalitats de la mateixa.

Per aquest motiu, s’indica la informació següent:

1. Responsable del tractament/

Identitat: Fundació Biot

CIF: G66749250

Adreça postal: Carrer de les Margarites, 18, 08350 Arenys de Mar, Barcelona.

Correu electrònic: contacto@biot-foundation.org

2. Finalitat del tractament/

A Biot Foundation tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

a) Gestionar la inscripció en el torneig del menor inscrit

Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a la última inscripció en el torneig.

b) Poder contactar amb ells per facilitar-lis la informació sol·licitada si així ho sol·liciten a la pàgina web, sigui mitjançant correu electrònic o mitjançant trucada.

Les dades seran eliminades un cop es consideri tancada la consulta realitzada.

c) Enviar la newsletter en cas d’haver-se subscrit a la mateixa, ja sigui en el formulari de inscripció al torneig o bé subscrivint-se a la mateixa mitjançant el corresponent formulari a la web.

d) Les dades es conservaran mentre duri la subscripció a la newsletter. Enviar el folletó informatiu en cas d’haver-lo sol·licitat. Les dades es conservaran únicament durant la gestió de la sol·licitud.

Les dades es conservaran durant els 10 anys següents a la última inscripció del club en el torneig.

3. Legitimització del procediment/

La Fundació Biot té la legitimitat de tractar aquests problemes:

En el cas de la inscripció al torneig, és fonamental per a la correcta gestió de la subscripció i el funcionament del campionat / torneig.

En el cas de la resposta a les consultes que l’interessat hagi realitzat, mitjançant el seu consentiment, acceptarà la política de privadesa.

En el cas de l’enviament del butlletí d’informació, l’usuari podrà introduir les seves dades i acceptar la política de privadesa.

Quan envieu el fulletó d’informació, accepteu introduir les vostres dades i acceptar la política de privadesa.

4. Drets dels interessats/

Si esteu interessats, podreu obtenir la confirmació de si la Fundació Biot tracta o no amb personal que us afecti. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes, o en el seu cas, sol·liciten la seva eliminació quan, entre altres motius, les dades deixin de ser necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. . En determinades circumstàncies, l’interessat pot sol·licitar que el tractament de les seves dades sigui limitat i, en qualsevol moment, oposar-se al tractament de les seves dades.

C. Mesures de seguretat/

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, la Fundació Biot compleix totes les obligacions establertes per al tractament de dades personals de les quals és responsable, que es processen de forma legal, justa i transparent en relació amb l’interès i adequat, pertinent i limitat a allò necessari per a les finalitats per a les quals es tramita.